u Mnichova Hradiště

V prosincovém vydání občasníku byly zveřejněny informace o změnách v odpadovém hospodářství obce Žďár, především o zapojení živnostníků do systému obce.
Opakovaně vyzýváme všechny původce odpadu (podnikající osoby, mající na území obce Žďár svoji provozovnu), aby se dostavili v co nejkratší době, nejdéle do 15. 2. 2020, na OÚ a podali písemnou informaci o produkovaných odpadech a způsobu jejich likvidace (doložením smlouvy uzavřené s oprávněnou firmou, faktury za likvidaci těchto odpadů ve sběrných dvorech apod.)
V případě, že tyto osoby chtějí využívat obecní systém likvidace odpadů, bude jim toto umožněno pouze na základě uzavření řádné smlouvy s obcí. V opačném případě takové osoby nesmí likvidovat svůj odpad, pocházející z podnikání, v systému obce!