u Mnichova Hradiště

Mateřská školka Doubrava

   Dne 26. května 2012 byl den otevřených dveřích v MŠ. Školku navštívilo  přes 60 dospělých, v naprosté většině ti, kdo do MŠ nevodí děti. Celkové náklady na revitalizaci MŠ činily 15.533.632,- Kč, z toho dotace z ROP Střední Čechy byla 11.566.981,- Kč (74,5% z celkových nákladů). Práce na revitalizaci byly zahájeny v říjnu 2010. Souhlas k předčasnému užívání části stavby (otevřeno zrekonstruované pravé křídlo) byl vydán 21. 4. 2011. Kolaudační souhlas byl vydán 26.8.2011 a od 24. 9. 2011 byla otevřena i 2. třída (levé křídlo). Kapacita dětí byla zvýšena z 28 na 54 děti.  Vznikla 3 nová pracovní místa. Dále byly vyměněny všechny podlahy. Strop byl staticky zesílen pro případnou nástavbu-vybudování sedlové střechy s novými prostorami v 1. patře. Jak vypadá MŠ dnes zde.


  Začátkem listopadu 2010 začala rekonstrukce mateřské školky v Doubravě. Jedná se o rozšíření o jeden pavilon, vlastně obnovení původní kapacity. V programu nazvaném “Revitalizace mateřské školy“ bude provedena totální rekonstrukce budovy a to bez většího omezení provozu mateřské školy. Proběhne výměna oken, všech vnitřních instalací, střešního pláště, budova bude zateplena. Rozpočet je 17 mil. 300 tis. Kč. Foto přestavby


   Mateřská škola Žďár – Doubrava byla postavena vletech 1975 – 1977 v akci “Z” – svépomocí občanů osad Doubrava, Žďár, Skokovy, Žehrov, Příhrazy a Břehy. Provoz byl zahájen 16. září 1977. Slavnostního otevření se účastnil  tajemník “ONV” s Weigel. Přednesl slavnostní projev, potom přednesl řeč bývalý předseda “MNV” Žďár s Randák. Na otevření se dostavili i zástupci bývalých podniků, jako LIAZ Loukov, JZD Březina a Karba Břehy. Tyto podniky zanikly po revoluci v roce1989.

   V prvních letech se objevovaly problémy, jak s obsazením pracovníků do kuchyně, tak s učitelským sborem. Jediným kdo byl zvolen a působyl až do roku 2004 byla ředitelka paní Šulcová Jana. V těchto začátcích také vznikaly problémy s elektřinou, s vodovodním řádem a vůbec s technickým stavem školky. Samoodpařovací střecha začala prosakovat a v roce 1989-90 se za pomocí “MNV” a následně Obecního úřadu podařilo vytvořit novou střechu, se spádem a bylo po problémech s prosakováním. Velkým nedořešeným problémem zůstávalo okolí školky-dvůr a zahrada. Dvůr byl částečně vybetonován za pomocí rodičů dětí. Zahrada byla urovnána navezenou hlínou a rodiči byla vybetonována dvě pískoviště. V prvním školním roce si děti na zahradě ještě nehrály, i když byly zabudovány prolézačky a kolotoč členy “BSP” z LIAZU Loukov. V příštím roce rodiče dětí z JZD Březina slíbili, že upraví, uvláčí a zasejí zahradu tak jak tomu je dodnes. Před školkou byly vysázeny keře a stromky. V plánu zůstávalo postavení zahradního domku s mělkým koupalištěm. Zahradu bylo nutno vybavit větším množstvím náčiní a nářadí.. V prvním roce pracovala pouze stravovací komise, několik zodpovědných rodičů pomohlo brigádnickými hodinami. Při schůzích “SRPŠ” byla vždy účast dobrá, zvláště rodiče zaujala vystoupení dětí – pásmo říkadel, písní a básní. K “MDŽ” děti uspořádaly vystoupení a na vánoce jim byla odměna v podobě vánočních dárků. Během prvního roku dostala školka několik pomůcek, z formou ústředních dodávek.

   V začátcích bylo zapisováno okolo 65 dětí do dvoutřídní školky. Po letech se stav učitelek a personálu v kuchyni upravil a školka začala normálně pracovat. Problémy se vyskytovaly, voda ve studni nebyla nikdy vhodná pro děti a tak musel obecní úřad denně vodu dovážet. Do služebního bytu se nastěhovala nová rodina a pan Matuška se stal údržbářem ve školce. V roce 1993, na jaře, se pro nedostatek dětí odstavil jeden pavilon a obecní úřad z tohoto prostoru vybudoval zdravotní středisko a ubytovnu. Do školky byl v roce 1994 zaveden místní vodovod a tím odpadla starost, co s vodou?

   V roce 2004 odešla dlouholetá ředitelka školky paní Šulcová do důchodu a na její místo nastoupila paní  Lufínková Zdena, jako vedoucí učitelka. Hospodářkou je stále paní Matušková Dana a učitelky, paní Kuntošová Květa a Lebedová Věra, kuchařka paní Šorejsová Soňa. V letošním roce 2006 bylo zapsáno 28 dětí.

Na závěr fotoalbum