u Mnichova Hradiště

    Doubrava “…..pamětní kniha sboru dobr. hasičů v Doubravách, založená byla dne 16. února r. 1931. Knihu sepsal bratr jednatel Tomka, náčelník Josef Šlambora, předseda Alois Špetlík, velitel Franců Antonín a v tu dobu celý správní výbor. Sbor založen byl dne 25. března r. 1892 a založen byl následujícími bratry: Václav Vocásek, Václav Lojda, Jůna František, Jan Hobrlant, Josef Starý, Jan Hendrych, Jos. Valenta, Josef Bičík a František Richtr. Sbor dobr. hasičů v Doubravách přihlášen byl k župě dne 25. května 1892 a přiřazen k župě 42 hé. Prvá zakládající schůze sboru byla dne 25. března r. 1892 v hostinci u “Pečů” za přítomnosti všech zakládajících členů sboru. Prvním předsedou sboru zvolen byl Václav Vocásek, velitelem Antonín Peča, jednatelem Jos. Kobosil. V roce 1896 dne 12. března zakoupena byla osadou Doubravou nová čtyřkolová stříkačka od firmy R.A.Smekal z Prahy za cenu 560 zl. Zároveň se strojem koupeno bylo 80 m hadic za 60 zl. a výzbroj pro 18 mužů za 120zl. od téže firmy co stroj.”   Nutno dodat, že tato stříkačka je stále v bezvadném stavu a funkční, uložená v hasičské zbrojnici v Doubravě.”

      Dále potom tato pamětní kniha popisuje všechny důležité události až do roku 1988. Například: 30. ledna 1898 byl zakoupen 1 požární žebřík a dva háky. V roce 1891 dne 26. července byl zakoupen pozemek pro stavbu hasičské zbrojnice. Zbrojnice postavena byla osadou Doubrava dne 12. října r. 1902 za 500 k a ještě ten rok odevzdána byla ku svému účelu. Dne 16. května r. 1909 byl opraven kal u Kobosilových pro případ požáru. Dále se nedělo nic tak důležitého až do 26. srpna 1914, kdy vypukla válka světová.

      Sjezd odbývaný dne 21. června 1931 vydařil se nad očekávání. Byla to jedna největší slavnost v tu dobu v naší osadě i ve sboru. Návštěva jak hasičstva, tak občanstva byla nad očekávání. Cvičení hasičstva bylo pěkné a bezvadně provedeno. Přítomných bratrů hasičů bylo 563 a 22 žen. Návštěva občanstva snad více jak tři tisíce. Hrubý příjem u sboru obnášel 18.500,- Kč což byla vítaná pomoc sborové pokladně.

      Od roku 1932 nebyly v této pamětní knize žádné zápisy a sice proto, že kniha byla jak se tvrdilo nezvěstná a po dlouhé době byla nalezena u Ladislava Matouška, který byl v této době jednatelem a žádné zápisy z neznámého důvodu v této knize nedělal. Činnost v této době byla slabší a nejvíce ochabla v roce 1937, protože v naší první republice započaly nepokoje. Dále je v této knize podrobně popsán celý vývoj druhé světové války až do doby 30. ledna 1947, kdy na valné hromadě bylo přítomno jen 8 členů.

      Dne 7. června 1947 byl proveden zápis přítomných hostů a členstva na jubilejní valné hromadě  hasičského sboru v Doubravě konané u příležitosti padesátiletého trvání sboru konané v 21.00 hod. v místnosti br. Rud. Lebedy.

       V roce 1949 zakoupen byl též osobní vůz zn. “Praga” za 86.947,-Kč, takže doprava stříkačky a zásahové čety k požáru byl zajištěn. V roce 1950 zakoupeno bylo 275 m hadic za 25.570,- Kč. Dne 1. dubna 1951 dle vládního nařízení byl hasičský sbor zlikvidován  a ustavena byla místní hasič. jednota. Dále jsou popisována léta padesátá, kdy se práce v požární ochraně zlepšovala. Například v roce 1956 bylo odpracováno 940 brigádnických hodin. Rodáci se scházeli na pravidelných, každoročních májových veselicích.

      Rok 1963 byl zahájen výroční členskou schůzí, která se konala 6. ledna za účastí 76 členů a zástupců MNV, Okresního výboru PO, okrskového výboru a zástupců požárních jednot ze Žďáru a Břehů. Zájem o požární ochranu stále stoupá jak je vidno z účasti na výroční členské schůzi, 76 členů proti roku 1948 kde byla účast pouze 8 členů. Šedesátá léta byla vyplněna mnoha pracovními úkoly, které požárníci vykonali na úkor osobního volného času. Tato práce je uznávána i vládou České republiky.

      Rok 1970 jsme zahájily velice pěkným požárním plesem, náš sbor se účastnil 25. výročí osvobození naší vlasti,byl slavnostně položen věnec u pomníku padlých v první svět. válce. Dále se účastnil okrskové soutěže konané v Loukově a dálkové dopravy vody za účasti deseti sborů. Dále v sedmdesátých letech se zvyšovaly závazky kladené na požární sbory. A rok 1973 byl pro náš sbor vrcholem  za celou dobu trvání sboru a byl vyhlášen nejlepším sborem Mladoboleslavského okresu a odměněn částkou 5.000,-Kčs. Další “hodnotné závazky” provázely naši organizaci až do roku 1988, kdy zápis v této pamětní knize končí.       Na závěr z výroční členské schůze konané 9.12.1988, na které byl oceněn Zdeňek Šnajdr za práci s mládeží. Vyznamenání “Za příkladnou práci” dostal Bígl Jindřich, Féna Josef, Tomka Mir. st., Richtr Oto a Lebeda Rud. st. Medaili “Za věrnost” 40 let obdrželi Bígl Jindřich, Egrt Oldřich, Filla Karel, Tomka Mir. ml., Vaněk J. a za 50 let Lebeda Rudolf st.

      Další zápis po revoluci v roce 1989 se nedochoval, nebo není zapsán anebo není knahlédnutí.

      Nový objev – další knihy a zápisy se objevily u pana FILLI Karla, letitého člena hasičského sboru Doubrava a dopisovatele do nejrůznějších okresních novin, jako Zář, Mladoboleslavsko, Požární ochrana, Svoboda, atd. Výpisky a výstřižky z novin jsou k nahlédnutí u jmenovaného Karla v Doubravě č.p. 123. Jsou uloženy v knize od roku 1963 do 1981. Kniha obsahuje 215 listů s 268 výstřižky. První výstřižek je z “Požární ochrany” z roku 1963 a poslední ze “Záře Mladoboleslavsla” z roku 1981. Na ukázku dvě zajímavosti.

      Kronika pokračuje od března 1973 a to výpisem událostí, které zaskočili hasičský sbor a také které potěšili. Úmrtí pana Volejníka Josefa ale také pozvánkou na pátou Mezinárodní soutěž požárních družstev, která se konala 10. – 14. 07. 1973 v Brně. V dalších letech je popsána činnost spolku, v roce 1992 bylo 100. let sboru v Doubravě.Autoři správy ke 100 letům sepsali Karel Filla a Miloš Vodák z Doubravy.

      K této akci cituji. “Vznik našeho hasičského sboru v Doubravě souvisí se založením této osady. V roce 1713 v záznamech speciální visitační komise jest uvedeno, že vesnice Doubrava byla nově ustavena a pro obživu obyvatel odprodáno pole od svijanského panského dvora dařenického panství. Doubrava spadala pod rychtu dolenožďárskou. Z dosavadních zdrojů lze zjistit, že pan Jiřík Kovářů L.P. 1681 dne 11. září, ujal chalupu od vrchnosti s jednou kopou záhonů role na svůj náklad vystavěnou, k čemuž mu dáno od vrchnosti bylo 18 kop šindele a 36 prken hrubých. Na chalupu bylo v roce 1794 uvaleno odpracovat 78 dní roboty v roce. Mimo to ještě musela být konána ruční robota, a to 13 dní v roce. Chalupu tuto dědili jeden po druhém a později prodejem se vystřídalo do současné doby 12 majitelů. Tento výpis pojednává o vzniku popisného čísla 4. v Doubravě, podle čehož lze usoudit, že naše osada byla založena nejméně před 319 lety. Osada díky svému položení vzrůstala, byla budována nová hospodářská zařízení a stavěny nové domy. K ochraně majetku byl v roce 1892 založen dobrovolný hasičský sbor v Doubravě. Podrobnosti založení jsou na začátku této stránky.  

     V dalších letech proběhly soutěže v požárním sportu, různá výročí spolků, požárnické plesy, konference. Dále najdeme na stránkách docílené uznání jmenovanému Karlu Fillovi, za dlouholetou činnost a k jubileu 80. letům narození. Je toho mnoho, uznání , medailí a pamětních listů. Až do 15. června 2005, kdy mu byl udělen Pamětní list OSH Ml. Boleslav č. 1.  Tato kniha končí pozvánkou na Okrskovou soutěž, která se konala 04. 06. 2005. Pozvánkou všem zasloužilým hasičům Čech, Moravy a Slezska, která se konala v Podlázkách u Ml. Boleslavi. A na úplný konec pozvánkou od vedení krajského aktivu zasloužilých hasičů dne 15. 09. 2005 v Kutné Hoře.  

Na závěr pár zajímavých obrázků, které ukazují staré budovy ze Žďáru, Doubravy a několik fotografií z doby minulé, při oslavách 100 let sboru.